Gezinskaart van Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721)

Hobbe BEARDT van SMINIA, geboren Leeuwarden 22-08-1655, overleden Leeuwarden 21-10-1721, zoon van Jetze van SMINIA en Anna Maria van BAERDT.

Hobbe Baerd van Sminia
(RKD)

Hij was secretaris Weststellingwerf, voogd Oud Burger Weeshuis te Leeuwarden en raadshoor Hof van Friesland (1679-1721).

Hobbe is ondertrouwd Franeker 22-12-1677 en getrouwd Franeker 02-01-1678 met Tettje GERROLTSMA, geboren Jorwerd 1662, overleden Franeker 09-05-1691, begraven in de Martinikerk Franeker, dochter van Ids GERROLTSMA (burgemeester van Franeker) en Ida Ulckes BAERDT.

Tettje Gerroltsma
(RKD)

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria SMINIA, geboren Wommels 06-02-1680, overleden Leeuwarden 13-08-1710.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 23-04-1702 met Ulbe Laeses AYLVA van BURMANIA, geboren Cornjum 09-05-1680, overleden Leeuwarden 12-08-1762. zoon van Leas Sjucks BURMANIA en Jel Agatha Ulbes AYLVA.
 2. Izard van SMINIA, gedoopt Leeuwarden 31-01-1689, overleden Wommels 22-06-1754.
  Hij is getrouwd 06-05-1714 met Tjallinga Aedonia EIJSINGA, geboren Wirdum 02-04-1690, overleden Wommels 27-07-1733, dochter van Tjalling Aedus Johannes Franses HERINGA van EIJSINGA en Sijtske AEBINGA van HUMALDA.

Hobbe hertrouwt Oudega 17-04-1692 met Catharina van HAERSMA, gedoopt Leeuwarden 02-11-1666, overleden Leeuwarden 13-02-1694, dochter van Arent Arnoldus van HAERSMA en Aurelia van GLINSTRA.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Aurelia Lucia van SMINIA, gedoopt Leeuwarden 01-02-1693, overleden 01-02-1759.
  Zij is getrouwd Oudkerk 11-07-1717 met Gosewijn Theodoor van COEHOORN, geboren Britsum 25-09-1678, overleden 14-05-1737, begraven Wijckel, zoon van Menno van COEHOORN en Magdalena van SCHELTINGA.
 2. Jetze van SMINIA, overleden 08-03-1694

Hobbe hertrouwt Rijperkerk 03-04-1701 met Ida Margaretha van RHALA, geboren Leeuwarden 14-05-1670, overleden Leeuwarden 14-02-1752, dochter van Johan van RHALA en Ida van ANDRINGA. Ida Margaretha was weduwe van Matthias van VIERSSEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Ida Appolonia van SMINIA, overleden 13-07-1733
 2. Jetze van SMINIA, geboren Leeuwarden 28-03-1703, overleden 07-08-1771.
  Hij is getrouwd 29-05-1729 met Wiskje van HAERSMA, geboren Oudega 09-09-1706, overleden 02-03-1786, dochter van Aulus van HAERSMA en Anna van SCHELTINGA.

BRON: o.a. geanologieonline

Hobbe was in 1697 de één na rijkste Fries met een geschat vermogen van 450.000 gulden.
In 1706  kocht hij het grietmanschap van Hinnaarderadiel voor 38.000 gulden van Edzard van Grovestins voor zijn zoon Idzard uit zijn eerste huwelijk.

Hij kocht in 1681 de stins De Klinze, ook oppe Clincke genoemd, in Oudkerk.
Tot 1966 hebben zijn nazaten deze stins bewoond.

De Klinze, nu een hotel.
(statenstinzen.nl)

Hobbe was een groot liefhebber van het buitenleven. Hij hield zelf paarden en was voorzitter van het Fries Paardenstamboek. Hobbe schaatste ook graag en was bestuurslid van de Elfstedenvereniging.