Gezinskaart van Martinus van Vierssen (1763-1837)

Martinus van VIERSSEN, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 26-10-1763, overleden Leeuwarden 15-05-1837, zoon van Livius van VIERSSEN en Sophia Henrietta de VALCKE. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, advocaat (1785), commies van ‘s Lands Financien (1787), raadsheer Hof van Friesland (1789-1795, 1801-1811) en […]

Read more

Gezinskaart van Jan Minnema de With (1762-1820)

Jan MINNEMA de WITH, geboren Dokkum 04-02-1762, overleden Haersmastate Buitenpost 18-09-1820, zoon van Jan de WITH en Wickje MINNEMA. Vanaf 1780 was hij ritmeester in Statendienst. Vervolgens werd hij belastingontvanger, secretaris van Achtkarspelen, notaris te Buitenpost om van 1812 tot 1816 de eerste en enige burgemeester van die […]

Read more

Gezinskaart van Hans Hendrik van Haersma (1709-1780)

Hans Hendrik van HAERSMA, geboren Augustinusga 30-12-1709, overleden Leeuwarden 08-02-1780, zoon van Eelco Arents van HAERSMA en Maria Cornelis BOSMAN. Hij woonde op Stania State te Oenkerk, was kapitein in het regiment Oranje Friesland en secretaris van de Algemene Rekenkamer.Vanaf 1744 grietman van Oostdongeradeel, burgemeester […]

Read more

Gezinskaart van Cornelis van Scheltinga (1743-1812)

Cornelis van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 11-01-1743, overleden Leeuwarden 30-07-1812, zoon van Arent Cornelis van SCHELTINGA en Jetske Wiskia van VIERSSEN. Hij was grietman van Idaarderadeel. Cornelis is getrouwd Leeuwarden 19-06-1768 met Aurelia Aletta van HAERSMA, gedoopt Leeuwarden 17-04-1748, overleden Birdaard 15-10-1810, dochter van Hans Hendrik […]

Read more

Gezinskaart van Hector van Sminia (1829-1877)

Hector van SMINIA, geboren Oudkerk 17-12-1829, overleden Oudkerk 10-06-1877, zoon van Arent Johannes van SMINIA en Clara COEHOORN van SCHELTINGA. Hij was raadslid van Tietjerksteradeel. Hector is getrouwd Leeuwarden 09-07-1856 met Catharina van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 06-09-1835, overleden Sminia State, Oudkerk 24-10-1857, dochter van […]

Read more

Gezinskaart van Cornelis Daniels van Scheltinga (1655-1732)

Cornelis Daniels van SCHELTINGA, geboren Heerenveen18-01-1655, gedoopt Heerenveen 21-01-1655, overleden Idaard 16-11-1632, zoon van Daniel Lieuwes van SCHELTINGA en Martha Cornelisdr. van KINNEMA. Hij is getrouwd Heerenveen 01-04-1688 met Magdalena van HAREN, geboren gedoopt Heerenveen 30-11-1656, overleden Heerenveen 08-11-1691, dochter van Ernst van HAREN (ritmeester) […]

Read more

Gezinskaart van Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721)

Hobbe BEARDT van SMINIA, geboren Leeuwarden 22-08-1655, overleden Leeuwarden 21-10-1721, zoon van Jetze van SMINIA en Anna Maria van BAERDT. Hij was secretaris Weststellingwerf, voogd Oud Burger Weeshuis te Leeuwarden en raadshoor Hof van Friesland (1679-1721). Hobbe is ondertrouwd Franeker 22-12-1677 en getrouwd Franeker 02-01-1678 […]

Read more